Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić „Trogir“, Trogir kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76.  i članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

Na temelju članka 28.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka  56. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ te članka 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića „Trogir“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ na prijedlog ravnateljice, na sjednici održanoj dana 22.10.2018. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Plana nabave za 2018. godinu
Kliknite za pregled dokumenta…

Datum objave izmjene Plana nabave: 25.10.2018.

DJEČJI VRTIĆ „TROGIR“
TROGIR
KLASA: 406-01-01/17-01/425
URBROJ: 2184-17-17-1

Trogir, 27.11.2017.

Na temelju članka 28.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka  56. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ te Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječjeg vrtića „Trogir“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ na prijedlog ravnateljice, na sjednici održanoj dana 27.11.2017. donosi sljedeći

Plan nabave za 2018.g.

Kliknite za pregled dokumenta…

Napomena: za svaku stavku plana nabave postoje osigurana sredstva u financijskom planu za 2018. godinu.

Datum objave Plana nabave: 01.12.2017.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir, na sjednici održanoj dana 30.06.2017. donosi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u dječjem vrtiću “Trogir” Trogir

Kliknite za pregled dokumenta…

DJEČJI VRTIĆ „TROGIR“
TROGIR
KLASA: 406-01-01/16-01/609
URBROJ: 2184-17-16-1

Trogir, 25.11.2016.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i  članka  57. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ na prijedlog ravnateljice, na 46. sjednici održanoj dana 25.11.2016. donosi sljedeći

Plan nabave za 2017.g.

Kliknite za pregled dokumenta…

Napomena: za svaku stavku plana nabave postoje osigurana sredstva u financijskom planu za 2017. godinu.

Registar (pregled) sklopljenih ugovora o bagatelnoj nabavi za 2017. godinu

Kliknite za pregled dokumenta…